] MENU E-QC

LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
MENU UTAMA E-QC


PERINGATAN :
1. Penyata Bulanan :
Adalah menjadi kesalahan di bawah syarat lesen di bawah Peraturan 21, Peraturan-peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, jika gagal atau lewat menyerahkan penyata bulanan setiap bulan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga tidak lewat daripada 7hb pada bulan berikutnya.

2. Pengisytiharan Mutu Eksport/Alihan Tempatan/Import : Adalah menjadi kesalahan di bawah Peraturan-peraturan 4, 5 dan 6, jika seseorang gagal mengisytiharkan mutu eksport, alihan tempatan atau import yang lengkap, benar dan tepat di dalam borang MPOB Q1 atau MPOB Q2 atau MPOB Q3 tidak kurang daripada 2 hari sebelum tarikh permulaan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit itu.

3. Pekeliling Penguatkuasaan Syarat Lesen yang dikenakan bagi Pemegang Lesen Dalam Kategori Peniaga Minyak Sawit (DL) : Pindaan Kod Amali Bagi Pembungkusan Minyak Masak Berasaskan Olein Sawit : Klik di sini

4. Peringatan Menjaga Kualiti Alam Sekitar dan Pematuhan Kepada Keperluan Perundangan Di Bawah Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 (Akta 582) : Klik di sini

5. Penangguhan Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen Bagi Pemegang Lesen Kategori Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) dan Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) : Klik di sini

6. Penangguhan Dan Tarikh Baru Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen Yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen Dalam Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF), Kilang Penapis (RF), Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) Dan Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM): Keselamatan Makanan Dan Minyak Sawit Yang Berkualiti : Klik di sini

7. Pelawaan Ulasan Umum Draf Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2020. Rujuk Draf Perintah Ses 2020 (CPO Dan CPKO RM 5.00) di sini. Mohon maklum balas Tuan/Puan dengan mengisi Borang Ulasan Umum.